Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

Σκοπός: Να δοθούν τέσσερα απλά και γρήγορα πειράματα διπλής αντικατάστασης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και στον ποιοτικό προσδιορισμό στοιχείων.

 Διαδικασία:

 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος ιωδιούχου καλίου (ΚJ) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού μολύβδου (Pb(NO3)2). Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου ιζήματος από ιωδιούχο μόλυβδο (PbJ2):
  Pb(NO3)2  +  2 KJ ? PbJ2  +  2 KNO3 .
 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος θειούχου καλίου (Κ2S) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού μολύβδου (Pb(NO3)2). Παρατηρούμε το σχηματισμό μαύρου ιζήματος από θειούχο μόλυβδο (PbS): 
  Pb(NO3)2+ K2S? PbS+2 KNO3.

4A

 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος θειικού χαλκού (CuSO4) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ). Παρατηρούμε το σχηματισμό κυανού ιζήματος από υδροξείδιο του χαλκού (Cu(OH)2): 
  CuSO4+2 NaOH ? Cu(OH)2+Na2SO4.
 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCl) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού αργύρου (AgNO3). Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου ιζήματος από ιωδιούχο άργυρο (AgJ): 
  AgNO3 + HCl ? AgCl + KNO3.

Συμπεράσματα: 

 • Στα χημικά φαινόμενα αλλάζει ριζικά η σύσταση των σωμάτων που μετέχουν και παράγονται νέα σώματα.
 • Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαφορετικό χρώμα που έχουν διάφορα ιόντα και άλατά τους για το ποιοτικό τους προσδιορισμό.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ, Λ (Χημικά φαινόμενα, άλατα ποιοτικός προσδιορισμός στοιχείων)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *