Σειρά δραστικότητας μετάλλων

Σκοπός: Να δείξουμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.  Διαδικασία: Σε δυο δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετούμε 3-4  ml διαλύματος θειικού χαλκού στον ένα και διαλύματος νιτρικού αργύρου στον άλλο.

Θερμική αγωγιμότητα μετάλλων

Σκοπός: Να αποδειχθεί η διαφορετική θερμική αγωγιμότητα των διαφόρων μετάλλων και να διαπιστωθεί ότι τα μέταλλα είναι πολύ καλοί αγωγοί της θερμότητας.  Διαδικασία: Σε τούβλο τοποθετούμε ένα κομμάτι θερμοσκοπικού χαρτιού και πάνω σ? αυτό ισομήκη ελάσματα από διαφορετικά μέταλλα.