Χημικό ρολόϊ

Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα αντίδρασης. Διαδικασία:  Στο πείραμα μελετάται η οξειδωτική δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε ιωδιούχο κάλιο (KJ) και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα της αντίδρασης: H2O + 2KJ ? 2KOH + J2.

Όσο πιο θερμό τόσο πιο γρήγορα

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά οτι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης. Διαδικασία:  Διαλύουμε θειικό χαλκό (CuSO4?5H2O) σε νερό και μοιράζουμε το διάλυμα σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες.

Επίδραση θερμοκρασίας στη Χημική Ισορροπία

Σκοπός: Να δειχθεί ότι η ψύξη ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις και η θέρμανση τις ενδόθερμες. Διαδικασία:  Η ισορροπία που μελετάται είναι η:  Co(H2O)62+ + 4 Cl–?CoCl42- + 6 H2O – Q Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 5 ml διαλύματος ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου (CoCl2.6H2O) (ρόδινο χρώμα).

Επίδραση συγκέντρωσης στη Χημική Ισορροπία

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά η αρχή LeChatelier και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση ισορροπίας. Διαδικασία: Η ισορροπία που μελετάται είναι η: 2 K2CrO4 + H2SO4 ? K2Cr2O7 + Κ2SO4 + H2O