Σειρά δραστικότητας μετάλλων

Σκοπός: Να δείξουμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.

 Διαδικασία:

  • Σε δυο δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετούμε 3-4  ml διαλύματος θειικού χαλκού στον ένα και διαλύματος νιτρικού αργύρου στον άλλο.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Θερμική αγωγιμότητα μετάλλων

Σκοπός: Να αποδειχθεί η διαφορετική θερμική αγωγιμότητα των διαφόρων μετάλλων και να διαπιστωθεί ότι τα μέταλλα είναι πολύ καλοί αγωγοί της θερμότητας.

 Διαδικασία:

  • Σε τούβλο τοποθετούμε ένα κομμάτι θερμοσκοπικού χαρτιού και πάνω σ? αυτό ισομήκη ελάσματα από διαφορετικά μέταλλα.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων

Σκοπός: Να δοθεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα χημικού φαινομένου διπλής αντικατάστασης.

 Διαδικασία:

  • Συνδέουμε σε σειρά μία μπαταρία 4,5 V, ένα λαμπτήρα και ένα μεταλλικό αντικείμενο π.χ. ένα έλασμα. Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
Διαβάστε όλο το πείραμα.