ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ

             

  

Στη γομολάστιχα ενός μολυβιού καρφώνουμε ένα μικρό καρφάκι.Μετά τοποθετούμε το μολύβι σε ποτήρι με νερό. Στο σημείο που συναντά την ελεύθερη επιφάνεια του νερού κάνουμε μια μικρή χαραματιά και σημειώνουμε τον αριθμό 1. 

Το ίδιο μολύβι στη συνέχεια το τοποθετούμε σε ποτήρι με οινόπνευμα και στο σημείο  που συναντά τη φορά αυτή την επιφάνεια του οινοπνεύματος,  χαράσσουμε και σημειώνουμε τον αριθμό 0,9.

Ήδη έχουμε κατασκευάσει ένα «πρωτόγονο» αραιόμετρο με το οποίο κατά προσέγγιση μπορούμε να υπολογίσουμε πυκνότητες διαφόρων  διαλυμάτων αφού εν τω μεταξύ υποδιαιρέσουμε το διάστημα μεταξύ των χαραματιών και πέρα από αυτές.