Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

Το υλικό που περιέχεται εδώ δημιουργήθηκε από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χανίων, Νίκο Αναστασάκη για τις ανάγκες του κύκλου επιμορφώσεων που οργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης τον Νοέμβριο του 2020.

Παρόλο που η σημασία των περισσότερων είναι στραμμένη στο σύγχρονο περιβάλλον της webex , υπήρχε πάντα ένα σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας που λειτουργούσε ασύγχρονα, μόνο που ονομάζονταν έτσι. Αυτό δεν είναι άλλο από την παραδοσιακή “εργασία για το σπίτι”. Τα περιβάλλοντα όπως το eclass και το e-me μπορούν να υποστηρίξουν την ασύγχρονη διδασκαλία τόσο σε συνθήκες κλειστού όσο και ανοιχτού σχολείου. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και δομούμε εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες ασύγχρονης εκπαίδευσης και είναι το ίδιο το υλικό αυτό δομημένο σαν ασύγχρονο μάθημα στο eclass. Περιλαμβάνονται:

  • Σύνδεσμοι και υλικό για την ζωντανή διασύνδεση (τηλεδιάσκεψη) των επιμορφούμενων.
  • Βασικές αρχές για την δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού (Ε.Υ.) με την μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξ.Α.Ε.).
  • Ανάδειξη και περιγραφή βασικών “εργαλείων” της πλατφόρμας “e-class” (“η-τάξη”) και σύνδεση τους με τις αρχές δημιουργίας Ε.Υ. 
  • “Καλές πρακτικές” και παραδείγματα σχετικά με την εκπαιδευτικού υλικού
  • Δραστηριότητες σχετικές με την δημιουργία Ε.Υ.

Το υλικό είναι προσβάσιμο στην παρακάτω διεύθυνση https://free.openeclass.org/courses/INT648/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *