Ανίχνευση ενζύμων σε κύτταρα

Σκοπός: Να δείξουμε την παρουσία του ενζύμου καταλάση μέσα στα κύτταρα.
Χρησιμοποίηση: Τα πειράματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των υπεροξειδιοσωμάτων και των ενζύμων.

Διαβάστε όλο το πείραμα.