ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


Επίδραση συγκέντρωσης στη Χ.Ι

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά η αρχή Le Chatelier και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση ισορροπίας.

Διαδικασία

    Η ισορροπία που μελετάται είναι η: 2 K2CrO4 + H2SO4 ? K2Cr2O7 + Κ2SO4 + H2O . Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 2 ml διαλύματος χρωμικού καλίου(K2CrO4)1M (κίτρινο χρώμα).

Διαβάστε όλο το πείραμα.

Επίδραση θερμοκρασίας στη Χ.Ι

Σκοπός: Να δειχθεί ότι η ψύξη ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις και η θέρμανση τις ενδόθερμες.

Διαδικασία

Η ισορροπία που μελετάται είναι η: Co(H2O)62+ + 4 Cl-? CoCl42- + 6 H2O - Q Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 5 ml διαλύματος ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου (CoCl2.6H2O) (ρόδινο χρώμα).

Διαβάστε όλο το πείραμα.