ΑΛΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από τα αντιδραστήρια

 

1)Τα άλατα αντιδρούν με οξέα και δίνουν νέο αλάτι και νέο οξύ. (Εφόσον σχηματίζεται ίζημα ή αέριο)

 

Νa2S + 2 HCl ? 2 NaCl + H2S(g)

 

 

Παρατήρηση:

2) Τα άλατα αντιδρούν με βάσεις και δίνουν νέα βάση και νέο αλάτι. (Εφόσον σχηματίζεται ίζημα ή αέριο)

 

 2 ΝαΟΗ + CuSO4 ? Cu(OH)2(s) + Na2SO4

 

 

 

Παρατήρηση:

3) Τα άλατα αντιδρούν μεταξύ τους και δίνουν δύο νέα άλατα.(Εφόσον σχηματίζεται ίζημα)

 

2  ΚI + Pb(NO3)2 ? PbI2 + 2 KNO3

 

 

Παρατήρηση:

4) Tα άλατα αντιδρούν με μέταλλα και δίνουν νέο μέταλλο και νέο αλάτι. (Εφόσον το μέταλλο με το οποίο αντιδρούν είναι δραστικότερο από αυτό που περιέχουν)

 

 Ζn + 2 AgNO3 ? Zn(NO3)2 + 2 Ag

 

 

Παρατήρηση:

5) Tα άλατα αντιδρούν με αμέταλλα και δίνουν νέο αμέταλλο και νέο αλάτι. (Εφόσον το αμέταλλο με το οποίο αντιδρούν είναι δραστικότερο από αυτό που περιέχουν)

 

Ι2 + Na2S ? 2 NaI + S

 

 

Παρατήρηση: